Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Γεδεὼν ὁ προοικονόμος

Μοναχός
Βιογραφικό:

Γρηγόριος Κύπριος ἀφήνει στὴ διαθήκη του διάφορα ποσὰ καὶ
ἀντικείμενα στοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς καὶ στὸ ἴδιο τὸ μοναστήρι.
Ἀναφέρονται: ὁ οἰκονόμος Παΐσιος, Δανιὴλ ἡγούμενος, Γεδεὼν ὁ
προοικονόμος, ἱερομόναχος Κλήμης Παλαιολόγος, Παΐσιος ὁ
Ἀθηναῖος, μοναχὸς Γεράσιμος ὁ ψάλτης, Σάββας μοναχὸς καὶ
τσαγγάρης, Γεράσιμος ὁ μάγειρος, Σωφρόνιος ἱερομόναχος,
Ματθαῖος ἱερομόναχος, Ἀρσένιος ἱερομόναχος, Μεθόδιος Βουρνέλας
καλόγερος, Σάββας ὁ Συριανός, Λεόντιος μοναχός, Μανουὴλ
Καμοῦλος ἐφημέριος τῆς μονῆς.Σχετικά κείμενα:

Επιστροφή